Kehtivad alates 17.03.2020

 1. Üldsätted
  1. Tere tulemast Share Force One tööjõu jagamise Platvormile. 
  2. Käesolevates Kasutustingimustes on esitatud teave Platvormi kasutamise kohta. Platvormi kasutamisel nõustute käesolevate Kasutustingimustega.  
  3. Kasutustingimusi võidakse igal ajal muuta ja need jõustuvad Platvormil avaldamise hetkel. 
 1. Mõisted

Platvorm – www.shraeforceone.ee veebileht;

Kasutustingimused – Platvormi kasutamise tingimused;

Tööjõudu Pakkuv Ettevõtte – juriidiline isik, kellel on ajutiselt pakkuda vaba tööjõudu;

Tööjõudu Vajav Ettevõte – juriidiline isik, kes vajab ajutiselt täiendavat tööjõudu;

Kasutaja – Tõõjõudu Pakkuv Ettevõte ja Tööjõudu Vajav Ettevõte, kes kasutavad Platvormi omavahelise tööjõu jagamise eesmärgil;

Platvormi Külastaja – iga isik, kes siseneb Platvormile ja kasutab selle sisu;

Toimingud – lepingute ja kokkulepete sõlmimine, avalduste, korralduste ja muu info edastamine Kasutajate vahel.

 1. Platvormi kasutamise tingimused
  1. Platvormi eesmärgiks on lahendada kriisi ajal ja sellele järgnevalt kujunenud tööjõuprobleemi viies omavahel kokku Tööjõudu Pakkuvad Ettevõtted ja Tööjõudu Vajavad Ettevõtted. 
  2. Platvormile saavad Kasutajad edastada infot töövõimaluste (vabade töökohtade info, sealhulgas töö asukoht, tööülesanded, tööaeg, töötasu ja muud töötingimused) ja ajutiselt vabanenud tööjõu kohta.
  3. Platvorm ühendab omavahel Kasutajaid, misjärel saavad Kasutajad vastavalt soovile ning omavahelisele kokkuleppele kasutada ka Platvormi poolt pakutavaid näidislepingute põhjasid. 
  4. Platvorm pakub Kasutajatele edasise suhtluse lihtsustamiseks üksnes näidislepinguid ning lepingute konkreetsetes tingimustes, sealhulgas teenuse kasutamise eest tasumise tingimustes tuleb Kasutajatel endal kokku leppida.
  5. Platvormi poolt pakutud näidislepingud on käsitletavad nõuannetena, millele võivad Kasutajad edasises tegevuses toetuda. Seetõttu ei saa Platvorm võtta vastutust Kasutajate edasiste Toimingute eest, sealhulgas tulevikus sõlmitavate lepingute vastavuse osas seaduses sätestatud nõuetele.
  6. Kasutajad võtavad vastutuse kontrollida enne tööjõu jagamist pakutavate töötajate sobivust ajutisele töökohale. 
  7. Kõik Kasutajate vahelised vaidlused tuleb lahendada Kasutajate vahel, kes on teenuse kasutamiseks omavahel sõlminud lepingu. 
  8. Kasutajad edastavad Platvormile infot töövõimaluste ja vabanenud tööjõu kohta informatsiooni enda vastutusel. 
  9. Kasutajad kinnitavad, et tema Platvormile edastatud teave:
   1. ei ole vale, ebatäpne, puudulik, ega eksitav;
   2. ei ole pettus;
   3. ei riku kolmanda isikute õigusi, samuti andmekaitse nõudeid.
  10. Kasutajad annavad Platvormile õiguse Platvormile esitatud teavet töödelda, et viia omavahel Kasutajad kokku ning lihtsustada nendevahelist infovahetust.
 1. Vastutus
  1. Platvorm on teinud endast mõistlikult oleneva, et sellel esitatud teave oleks täpne ja täielik, kuid ei anna selles osas otseseid ega kaudseid kinnitusi. Platvormil olevat teavet võib muuta etteteatmiseta. 
  2. Platvormil püütakse tagada sisu kättesaadavus, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös. 
  3. Platvormi kasutamise võimaluse võib igal ajal peatada või lõpetada tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt Platvormi Külastajaid. Sellest tulenevalt ei saa Platvorm vastutada nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. 
  4. Platvorm sisaldab Kasutajate poolt avaldatatud teavet. Platvorm ei vastuta selle teabe terviklikkuse ja õigsuse eest ning sellest tuleneva võimaliku kahju eest. 
  5. Platvorm pakub üksnes suhtluskanalit, mis võimaldab viia kokku Tööjõudu Pakkuvad Ettevõtted ja Tööjõudu Vajavad Ettevõtted ning abistab edasisite lepingute sõlmimisel selleks väljatöötatud näidislepingu põhjadega.
  6. Platvormil olev teave on informatiivne ning selle kasutamine ei too kaasa õigussuhteid Share Force One’ga. 
  7. Kuna Platvorm on üksnes suhtlusvahendiks Kasutajate vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Platvorm mõjutada ega vastutada edasiseslt osutatava teenuse sisu, kvaliteedi ja puuduste eest. 
  8. Platvorm ei osale ise Kasutajate vahel lepingulise poolena. 
  9. Platvorm ei sekku Kasutajate vahelistesse Toimingutesse, sealhulgas edasiste lepingute tingimustes kokkuleppimisse.
  10. Platvorm ei osuta ajutist tööjõudu teenusena, mistõttu puudub Platvormil kontroll tehtava töö kvaliteedi, ajastuse, seaduslikkuse, teenuse osutamata jätmise või muu ajutise töö tegemise tingimuste üle, milles Kasutajad kokku lepivad.
 1. Intellektuaalomand
  1. Platvorm sisaldab materjale, mis on kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Kõik õigused, mida ei ole üle antud käesolevate Kasututustingimustega kuuluvad Share Force One või kolmandate isikute omandisse. Share Force One eelneva kirjaliku loata on keelatud lehe või selle osade mis tahes kujul kopeerimine, ülekandmine, levitamine, muutmine, säilitamine või mis tahes viisil nende kasutamine ärilistel eesmärkidel. 
  2. Platvormi poolt Kasutajatele pakutud näidislepingud on mõeldud kasutamiseks üksnes Kasutajate poolt omavahelise tööjõu jagamise eesmärgil.
 1. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine
  1. Platvormi ja selle Kasutustingimuste osas kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. 
  2. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Tartu Maakohtus.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Rohkem infot siit.